-ศิริมงคลของชีวิต

จุดเปลี่ยนของชีวิตมงคลชีวิต


ประสบการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อ 15 ปีก่อน เมื่อข้าพเจ้าได้เฝ้าเสด็จพ่อหลวงโดยพระองค์ท่านทรงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ผ่านข้าพเจ้าในระยะใก้ลชิดห่างเพียง 2 เมตรเท่านั้น พระองค์ท่านทรงโบกพระหัตให้ ข้าพเจ้ามี่ความรู้สึกปลิ้มปิติเป็นอย่างมาก
นับแต่นั้นมาชีวิตของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต้องมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ทางใต้ถิ่นเกิด ซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นยังสงบอยู่ นิมิตหมายที่ดีนี้เสมือนเป็นการเตือนสติข้าพเจ้าให้นึกถึงผู้บังเกิดเกล้านั้นคือแม่ ให้ได้มีโอกาสได้กลับไปดูแลท่าน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีที่ข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตรับใช้ท่านอย่างใก้ลชิด ทุกสิ่งที่พ่อหลวงของเราทรงปฏิบัติต่อพระชนนีนั้นทรงเป็นแบบอย่างต่อประสกนิกรดั่งเช่นตัวของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก

นับตั้งแต่เหตุสถาณการณ์ทางใต้เริ่มมีความวุ่นวาย ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถค้าขายได้ จึงได้กราบลาคุณแม่ที่ข้าพเจ้ารักและเคารพ ดิ้นรนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ไม่รู้อนาคต มงคลชิวิตของข้าพเจ้าคือกำลังใจของคุณแม่ และการได้ระลึกถึงพระองค์ และหลายครั้งที่ได้ฝันถึงพระองค์ ซึ่งนับเป็นมงคลชิวิตกับตัวข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ยึดมั้นพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยคำสอนของคุณแม่ที่พร่ำสอนอยู่เสมอให้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในธรรม ทำให้ปัจจุบันนี้ข้าพระเจ้ามีธรรมะและพระอยู่ในตัวตลอดเวลา ทั้งตัวคุณแม่และตัวข้าพเจ้ามีความสุขกับการได้เข้าถึงธรรมและได้พูดคุยถ่ายทอดเรื่องธรรมะซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าขอกราบแทบเท้าพ่อหลวงเสมือนหนึ่งพระผู้มีคุณ ที่ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าได้เป็นคนดีของสังคมคนหนึ่ง พระองค์ทรงหวังให้เหล่าประสกนิกรเป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

No comments: