วิธีซ้อนกาย สับกาย

วิธีซ้อนกาย สับกาย และพิสดารกายซ้อนสับทับทวี (สำหรับผู้ถึงธรรมกายแล้ว)

สำหรับ ผู้ที่ถึง ๑๘ กาย พิสดารกายสุดหยาบสุดละเอียดจนคล่องแคล่วดีแล้ว ก็สามารถฝึกซ้อนกาย-สับกาย ซ้อนสับทับทวี เพื่อเป็นฐานสำคัญสำหรับญาณทัสสนะ เพื่อการเจริญวิชชาขั้นวิปัสสนาต่อไป

ให้รวมใจของทุกกายให้ อยู่ ณ ศูนย์กลางกายของธรรมกายอรหัตละเอียด แล้วน้อมเอากายที่ละเอียด ซ้อนเข้าไปในกายที่หยาบกว่า เป็นต้นว่า กายอรหัตละเอียด ซ้อนเข้าไปในกายอรหัต กายอรหัต ซ้อนเข้าไปในกายอนาคามีละเอียด ... จนถึงกายมนุษย์ละเอียด ซ้อนเข้าไปในกายมนุษย์ โดยให้ศูนย์กลางกายและดวงธรรมของทุกกายตรงกันเป็นจุดเดียว นี้เรียกว่า "ซ้อนกาย"

ให้ เอากายหยาบเริ่มที่กายมนุษย์ ซ้อนเข้าไปในกายมนุษย์ละเอียด แล้วนำกายมนุษย์ละเอียด ซ้อนเข้าไปในเทวกาย นำเทวกาย ซ้อนเข้าไปในเทวกายละเอียด จนถึงนำกายอรหัต ซ้อนเข้าไปในกายอรหัตละเอียด นี้เรียกว่า "สับกาย"

พิสดารกายสุดหยาบสุด ละเอียดเสียก่อน แล้วจึงซ้อนกายสุดละเอียด ในขณะที่พิสดารกาย จนมาถึงสุดหยาบ แล้วจึงสับกายสุดหยาบ ในขณะที่พิสดารกาย ไปถึงสุดละเอียด เรียกว่า "ซ้อนสับทับทวี" โดยวิธีนี้จะทำให้กายและดวงธรรมของกายสุดหยาบสุดละเอียด ใสสะอาดบริสุทธิ์ สงบจากนิวรณธรรม และมีสมาธิมั่นคง เป็นทางเจริญวิชชาได้กว้างขวาง ควรแก่งานวิปัสสนา

No comments: